Medine-i Münevvere’den Ayrılırken Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Allahümme lâ tec’al hâzâ âhiral ahdi biharami Resulike, ve yessir liyel avde ilel harameyni sebîlen sehleten bimennike ve fadlike, verzuknil afve velâfiyete fiddünyâ velâhirati ve ruddenâ sâlimîne ğâibine ilâ evtâninâ âminîne. Anlamı Allah’ım, Habibinin haremine olan şu ziyaretimi en son kılma, lütfunla tekrar Haremeyni ziyaret etmemi nasip kıl. Bana dünya ve ahirette İlâhî… Okumaya devam et Medine-i Münevvere’den Ayrılırken Okunacak Dua

Peygamberimize Veda Ederken Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Allahümmeftah aleyye ebvâbe rahmetike verzüknî fî ziyâreti kabri nebiyyike sallâllahü aleyhi ve selleme mâ razektehü evliyâeke ve ehle tâetike veğfirlî verhamnî yâ hayra mes’ûlîn. Anlamı Allah’ım, bana rahmet kapılarını aç. Resul-i Ekrem’in kabrine yaptığım bu ziyaretimden dolayı, velî kullarına ve taat ehline yaptığın ihsanları bana da nasip et. Beni bağışla, bana merhamet et,… Okumaya devam et Peygamberimize Veda Ederken Okunacak Dua

Hz. Ömer’in Kabri Başında Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Esselâmü aleyke yâ emîral müminîne, esselâmü aleyke eyyühel fâruku ve rahmetüllâhi ve berakâtühü, cezâkellâhü an Resulillâhi fil kıyâmi bi emri dînihi ba’dehü, esselâmü aleyküm yâ Eba Bekrissıddîk ve Ömera’l Fârûk. Feş’fa’ lenâ inde Resulillâhi sallallâhu aleyhi ve sellem. Anlamı Selâm senin üzerine olsun ey müminlerin emiri. Selâm senin üzerine olsun ey Faruk. Allah’ın… Okumaya devam et Hz. Ömer’in Kabri Başında Okunacak Dua

Hz. Ebu Bekir’in Kabri Başında Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Esselâmü aleyke yâ sahibe resûlillahi fil gâri ve refîkihi fil esfâr. Esselâmü aleyke eyyühessıddîku, cezâkellahu an Resulillahi hayral cezâi ve radiyallâhu anke ve ahsenerrıdâ, esselâmü aleyke yâ emîral müminîne. Anlamı Ey mağarada ve yolculuklarda Resulullahın arkadaşı olan yüce insan, selâm senin üzerine olsun. Selâm senin üzerine olsun ey sıddık, Allah seni en hayırlı… Okumaya devam et Hz. Ebu Bekir’in Kabri Başında Okunacak Dua

Peygamberimizin Kabr-i Şeriflerini Ziyaret Ederken Okunacak Dualar

Duanın Okunuşu Esslâtü vesselâmü aleyke yâ a’zame halkillâh. Essalâtü vesselâmü aleyke yâ nûra halkillah. Esselâtü vesselâmü aleyke yâ efddalennebiyyîn. Esselâtü vesselâmü aleyke yâ şefîal müznibîn. Essalâtü vesselâmü aleyke yâ melâzel âcizîne. Esselâtü vesselâmü aleyke yâ kenzel mükillîne, Essalâtü vesselâmü aleyke yâ hâdiyel müdillîne, velev ennehüm izzalemû enfüsehum câûke festağferullahe vestağfera lehümürResulü levecedullâhe tevvâben rahîmen, entel… Okumaya devam et Peygamberimizin Kabr-i Şeriflerini Ziyaret Ederken Okunacak Dualar

Tıraş Olduktan Sonra Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Elhamdülillahillezî kadâ annâ nüsükenâ, Allahümme zidnâ îmânen ve yakinen ve tevfîkan ve afven vağfir lenâ velâ bâinâ ve ümmehâtinâ vel müslimîne ecmaîn. Anlamı Haccın farzlarını tamamlamayı nasip eden Allah’a sonsuz hamd ve sena olsun. Allah’ım, imanımızı artır, bizi kesin bilgiye ulaştır, başarı ve yardım ihsan eyle. Bizim, anne ve babalarımızın, geçmişlerimizin ve bütün… Okumaya devam et Tıraş Olduktan Sonra Okunacak Dua

Tıraş Olmadan Önce Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Elhamdülillahi alâ mâ hedânã vel hamdülillahi alâ mâ en’ame bihi aleynâ, Allahümme hâzihi nâsıyetî fe tekabbel minnâ veğfir lî zünûbî, Allahümmeğfir lî velil muhallikîne vel mukassırîne vâ vâsiel mağfireti, âmin. Anlamı Bize hidayet nasip ettiği için Allah’a hamd olsun. Bize ihsan buyurduğu nimetler için Allah’a senalar olsun. Allah’ım, beni, tıraş olanları ve saçlarını… Okumaya devam et Tıraş Olmadan Önce Okunacak Dua

Şeytan Taşlanırken Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Bismillah, Allâhu Ekber, rağmen lişşeytâni ve hizbihi, Allâhummec’ alhü haccen mebrûran, ve zenben mağfûran, ve sa’yen meşkûran, ve amelen sâlihan makbûlen, ve ticâraten len tebûr. Bi keramike yâ ekramel ekramîn, ve bi rahmetike yâ erhamerrahimîn. Anlamı Allah’ım, haccımı kabul eyle, günahlarımı bağışla, sa’y u gayretimi şükre değer kıl, işlerimi salih ve makbul, ticaretimi… Okumaya devam et Şeytan Taşlanırken Okunacak Dua

Mina’da Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Elhamdulillahillezî belleğenîhâ sâlimen muâfen. Allahumme hâzihi Minâ, kad eteytühâ, ve ene abdike, ve ibnü abdike es’elüke en temünne aleyhi bimâ menente bihi alâ evliyîke, ve en tusliha hâlî fil âhirati ved dünyâ, Allahumme innî eûzü bike minel hiramâmni vel musibete fî dînî ve dünyâye yâ erhamerrahimîn. Allahumme inneke tesmeu kelâmî ve terâ mekânî… Okumaya devam et Mina’da Okunacak Dua

Müzdelife’de Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Allahu Ekber, Allahu Ekber, lâ ilâhe illallahu vallâhu ekber, Allâhu Ekber ve llillâhil hamd. Allahumme kemâ evkaftenâ fîhi ve eraytenâ iyyâhu fe veffiknâ li zikrike kemâ hedeytenâ veğfirlenâ verhamnâ kemâ vâedtenâ bi kavlike, ve kavlukel hakku.(fe iuzâ efedtum min arafâti fezkurullâhe indel meşaril harâmi vezkurûhu kemâ hedâkum ve in küntüm min kablihi le… Okumaya devam et Müzdelife’de Okunacak Dua