Çirkin Ahlaktan Kurtulma Duası

Duanın Okunuşu Allahumme innî eûzü bike min münkerâtil ahlâki vel a’mâli vel ahvâi vel edvâi.”, Anlamı “Allah’ım, çirkin huylar ve işlerden Sana sığınırım. Havai arzularımdan ve taşkınlıklarımdan Sana sığınırım.”,

İmanı Kuvvetlendirme Duası

Duanın Okunuşu Allahumme innî es’elüke sihhaten fi imanin ve imânen fi hüsni hulukin ve necâhen yetbe’uhu felâhun ve rahmeten minke ve âfiyeten ve mağfireten minke ve rıdvânen.”, Anlamı “Allah’ım, Senden imanda sıhhat ve güzel ahlâkta kuvvet isterim. Yine Senden bir zafer isterim ki arkası kurtuluş olsun. Senden rahmet, afiyet, mağfiret ve rıza isterim.”,

Allah’a Sığınma Duası

Duanın Okunuşu Allahümme innî eûzübike minel buğli. Ve eûzübike minel cübni. Ve eûzübike min en uradde ilâ erzelil umuri. Ve eûzübike min fitnetiddünya ve eûzübike min azâbil kabri.”, Anlamı “Allah’ım! Cimrilikten Sana sığınırım, korkaklıktan Sana sığınırım. Erzeli ömürden, dünyanın fitnesinden Sana sığınırım. Kabir azabından Sana sığınırım.”,

İmam-ı A’zam Duası

Duanın Okunuşu Allahümme inni es’elüke ya alimel hafiyye ve ya men-is-semau bikudretihi mebniyye ve ya men-il-erdu biizzetihi mudhıyye ve ya men-iş-şemsü vel-kameru binuri celalihi müşrika ve mudıyye ve ya mukbilen ala külli nefsin mü’minetin zekiyye ve ya müsekkine ra’b-el-haifine ve ehl-et-takıyye ya men havaicul-halki indehü makdıyye ya men neca Yusüfe min rıkk-il-ubüdiyye ya men leyse… Okumaya devam et İmam-ı A’zam Duası

Hayyu Kayyum Duası

Duanın Okunuşu Bismillâhirrahmanirrahim, Ya Hayyû yâ Kayyûmü, bi rahmetike esteğîsü. Allahumme khalaktenî meccânen ve razaktenî meccânen fağfirlî meccânen.”, Anlamı “Ey Hay ve Kayyûm olan Allah ‘ım, rahmetinle yardımını taleb eylerim. Allah’ım, beni bedelsiz (karşılıksız) halkettin, bedelsiz (karşılıksız) rızıklandırdın. Öyleyse bedelsiz (karşılıksız)beni mağfiret eyle (bağışla).”,

Hasbiye Duası

Duanın Okunuşu Fe in tevellev fe kul: Hasbiye’llahü la ilahe illa hü. Aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbü’l-arşi’l-azim.”, Anlamı “Buna rağmen aldırmaz, yüz çevirirse, ey Resulum! De ki : Allah bana yeter: O’ndan başka ilah yoktur. O’na dayanırım. Çünkü O , büyük Arş’ın muazzam hükümranlığın sahibidir.”,

Küfürden ve Günahtan Korunma Duası

Duanın Okunuşu Allâhumme ente rabbî, lâ ilâhe illâ ente, halaktenî ve ene abduke ve ene alâ ahdike ve va’dike mesteta’tu. E’âzu bike min şerri mâ sana’tu, ebûu ileyke bini’metike aleyye va’terifu bizunûbî fağfir lî zunûbî. İnnehû lâ yağfiru’z-zunûbe illâ ent.”, Anlamı “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin; Senden başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın; ben Senin kulunum.… Okumaya devam et Küfürden ve Günahtan Korunma Duası

İmanı Muhafaza Duası

Duanın Okunuşu Bismillâhirrahmanirrahim, Allâhumme sellimnâ ve sellim dinenâ velâ teslüb vakten-nezği imânena, velâ tusallit aleyna men lâ yehâfüke velâ yerhamna. Verzuknâ hayreddünya vel âhireti inneke alâ külli şey’in kadir.”, Anlamı “Rahman ve Rah’m olan Allah’ın adıyla, Allah’ım, bize, dinimize ve imanımıza selamet ver. Bizi dünyada ve ahirette hayırla rızıklandır. Şüphesiz Senin gücün herşeye yeter.

Şirkten Korunma Duası

Duanın Okunuşu Allahumme inni euzu bike min en uşrike bike şey’en ve ene a’lemu ve estağfiruke lima la a’lemu inneke ente allamulğuyubi.”, Anlamı “Allahım! Şüphesiz ben bilerek herhangi bir şeyi şirk koşmak (eş ve ortak tanımak) tan sana sığınırım.Bilmeyerek işlemiş olduğum(şirk ve hatalarım) ın senden bağışlanmasını dilerim. Şüphesiz ki bütün gaybları (gizli şeyleri) ancak sen… Okumaya devam et Şirkten Korunma Duası

İsm-i A’zam Duası

Duanın Okunuşu Allahümme inni es’elüke ya alimel hafiyye, ve ya men-is-semau bikudretihi mebniyye, ve ya men-il-erdu biizzetihi mudhıyye, ve ya men-iş-şemsü vel-kameru binuri celalihi müşrika ve mudıyye ve ya mukbilen ala külli nefsin mü’minetin zekiyye ve ya müsekkine ra’b-el-haifine ve ehl-et-takıyye, ya men havaicul-halki indehü makdıyye, ya men neca Yusüfe min rıkk-il-ubudiyye, ya men leyse… Okumaya devam et İsm-i A’zam Duası