Hüznü Gidermek İçin Okunacak Dualar

Hüznü Gidermek İçin Okunacak Dua (1) Duanın Okunuşu Allahumme inn îabdüke vebni abdike vebni emetike, nâsiyetî biyedike, mazin fiyye hükmüke adlün fiyye kazâüke, es’elüke bikülli ismin hüve leke semmeyte bihi nefseke, ev enzeltehü fi kitâbike, ev allemtehü ahaden min halkike, ev’iste’serte bihi fi ilmi’l gaybi, inneke entec’alel Kur’ane rabîa kalbı ve hüre sadrî ve cilde… Okumaya devam et Hüznü Gidermek İçin Okunacak Dualar

Vesveseyi Önleme Duası

Duanın Okunuşu Âmentü billahi ve rusulihi, Allahu ahadün, Allahussamedü, lem yelid velem yûled, velem yekûn lehu küfüven ahad. Anlamı Allah’a ve O’nun bütün peygamberlerine inandım. Allah birdir. Yemez, içmez, hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmadı ve doğurulmadı. O’na hiçbir şey denk olamadı.

Güçlüğü Önlemek için Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Allahumme entel Melükul Hakkul Mübin, Muhammedün Rasulullahi sâdıkul va’dül emîn, ve lekel mülkü vel hamdü, tuhyî ve tumîtü ve ente hayyûn lâ temûtü bi yedikel hayrü, inneke alâ külli şey’in Kadir, vec’alnî anil belâi vel kazâi bi hayrin vahfaznî minennefsi veşşeytâni vel a’dâi ve bi hakkı sûreti Yâsin vel Kur’ani’l Hakimi, ya Erhamerrâhimîn.nnSübhane’l-müferrici… Okumaya devam et Güçlüğü Önlemek için Okunacak Dua

Belayı Kovma Duası

Duanın Okunuşu Bismillahirrahmanirrahim, La ilahe illallahu ya hayrel halasi, Muhammedun rasulullahi, Ya Hızru ve İlyas, ya Fettahu, ya Fettahu, Allahumme’ftah aleyna bâbel hayri bihakki innâ fetahna leke fethan mubînen ve yensurekallahu nasran azizen, la ilahe illallahül Melikül Hakkul Mübîn, Muhammeden rasulullahi sâdıkul va’dil emîn. bi lutfike ya Rahmanu ve keramik ya ErhamerRahimin. Anlamı Allah’tan başka… Okumaya devam et Belayı Kovma Duası

Kaza ve Belalardan Korunma Duası

Duanın Okunuşu Allahümme ente Rabbî lâ ilâhe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabbü’l -arşi’l-azim.lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahi’l-aliyyi’l-azîm. Mâşâallahu kâne ve mâ lem yeşe’ lem yekun, a’lemü ennellâhe alâ külli şey’in kadîr ve ennellâhe kad ehâta bi külli şey’in ilmen.ve ahsaa külli şey-in adede. Allahümme inni eûzubike min şerri nefsî ve min… Okumaya devam et Kaza ve Belalardan Korunma Duası

Belaları Önleme Duası

Duanın Okunuşu Bismillahirrahmanirrahim; İlahi keyfe ed’ukeve ene ene,ve keyfe ekta’u recai ve ente ilahi,felakte’l bahre li-Musa aleyhisselam, ve necceytehuminel-garaki, Rabbi neccini mimma ene fihi, Rabbi hebli ferecen ve mahrecen birahmetike ya erhamerrahimine. Anlamı Allah’ım, Sana nasıl dua edeyim,halbuki ben benim.(Yani ben kendimi beğenirim) Senden nasıl ümidimi keseyim,Sen benim Allah’ımsın. Musa’ya denizi ikiye ayıran Sensin, onu… Okumaya devam et Belaları Önleme Duası

Cinlerden Korunma Duası

Duanın Okunuşu Kul euzü bi kelimatillahittammati. La yücavizühünne berrün vela facirün min şerri ma halaka ve zerae ve berae,ve min şerri ma yenzilü minessemai ve ma ya’rucü fiha ve min şerri ma zerae fil ardi ve ma yahrücü minha, ve min şerri külli tarikin illa tarikan yetruku bi hayrin ya Rahmanu. Anlamı Allah’ın bütün olan… Okumaya devam et Cinlerden Korunma Duası

Ruhen Sıkıntı Duyulduğunda Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Yâ Vedud, Yâ Vedud! Yâ Vedud! Yâ ze’l-arşil Mecîd! Yâ Mübdiu, Yâ Muîdü! Yâ Fe’âlül limâ Yürîd! Es’elüke bi nûri vechikellezî mele’e erkâne arşike, ve es’elüke bi kudretikellezî kadderte bihâ alâ halkike, ve bi rahmetikellezî vesi’te külle şey’in lâ ilâhe illâ ente Yâ Müğîsü eğisnî Yâ müğîsü eğisnî Yâ Müğîsü eğisna birahmetike nesteğisu… Okumaya devam et Ruhen Sıkıntı Duyulduğunda Okunacak Dua

Cuma’dan Sonra Okunacak Rızık Duası

Duanın Okunuşu Allahumme yâ ganiyyü, yâ Hamidü, yâ Mübdiü, yâ Mu’idu, yâ Rahîmü, yâ Vedûd. Eğisni bi helâlike an harâmike bitâatike an ma’siyetike vebi fadlike ammen sivâke. Anlamı Ey Gani, Ey Hamid, Ey icad edici ve ey iade edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah’ım. Helalin ile beni haramdan sakındır, taatın ile mâsiyetinden… Okumaya devam et Cuma’dan Sonra Okunacak Rızık Duası

Geçim Darlığı Çekmemek İçin Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Sübhanellahi ve bihamdihi sübhanellahi’l-azîmi estağfirullahe. Anlamı Her türlü noksan sıfatlardan beri olan ve her türlü hamd kendisine mahsus olan Allah’a tövbe ve istiğfar ediyorum.