Cuma Günleri Okunacak Dua

Duanın Okunuşu

Allahu Ekber ehlül kibriyâi vel azameti ve müntehel ceberûti vel izzeti ve veliyyil gaysi verahmeti, ve meliküd-dünya vel âhirati, Rabbül erbâbi, ve müsebbibül esbâbi, ve ilâhül âliheti ve cebbârül cebâbirati, mübdiül hafiyyâti, ve mu’linüs serâiril mektubâti azîmül melekûti, şedîdül ceberûti, latîfün limâ yeşâü, Allâhu Ekberu kable külli şey’in ve âhiruhu,lâ ilâhe illâ hüve, haşeat lehül kulûbu, lâ yekdâ fil umûri sivâhu, velâ yüdebbiru mekâdîrehâ gayruhû, velâ yetimmü şe’un dûnehu, elkâdirul halîmü, ellatîfül kerîmü, sübhânehu celle ve alâ, mâ a’zame şe’nuhu, ve eşedde ceberûtehu, yüsebbihul halku külluhum lehu ve yettekûne minhu ve yetederreûne lehû, ehâta bi külli şey’in ilmen, ve ehsâ külle şey’in adeden.

Anlamı

Allah en büyüktür. Büyüklük ve kibriya sahibidir, rahmeti ve yardımı çok olan büyüklük ve izzet sahibidir, dünya ve ahiretin hakimidir, iyilik sahibi, ve bütün sebeplerin yaratanıdır ve İlahıdır; güçlülerin en güçlüsüdür, her türlü yardım ve iyilikleri yaratandır, büyük melekût âleminin sırlı mektuplarının açıklayıcısıdır, büyük saltanat sahibidir, pek büyük kibriya sahibidir, dilediği şeylere karşı lütfu ve ihsanı bol olandır, her şeyden önce ve sonra da en büyük Allah’tır. Ondan Başka ilâh yoktur, ancak O vardır. Bütün kalpler Ona boyun eğer, Ondan başka kimse hükmedemez, Ondan başka hiç bir kimse ölçüleri takdir edemez, Ondan başka hiçbir kimse tamamlayamaz, incelik ve kudret sahibi, kerem ve iyilik sahibi, her türü noksan sıfatlardan uzak olan yüce kuvvet ve kudret sahibi Allah’ın hal ve durumu ne büyüktür. Yaratılmışların hepsi Onu tespih eder. Ve herkes ve herkes Ondan korkar ve Ona dua ve niyazda bulunur. İlmi her şeyi kuşatmıştır. Ve her şeyin adedini ve sayısın O bilir.