Peygamberimizin Kabr-i Şeriflerini Ziyaret Ederken Okunacak Dualar

Duanın Okunuşu

Esslâtü vesselâmü aleyke yâ a’zame halkillâh. Essalâtü vesselâmü aleyke yâ nûra halkillah. Esselâtü vesselâmü aleyke yâ efddalennebiyyîn. Esselâtü vesselâmü aleyke yâ şefîal müznibîn. Essalâtü vesselâmü aleyke yâ melâzel âcizîne. Esselâtü vesselâmü aleyke yâ kenzel mükillîne, Essalâtü vesselâmü aleyke yâ hâdiyel müdillîne, velev ennehüm izzalemû enfüsehum câûke festağferullahe vestağfera lehümürResulü levecedullâhe tevvâben rahîmen, entel mü’temedü yâ Resulallah, kün lî şâfian ente vallâhi şefîun lâ türaddü, sallâllahü aleyke ve alâ âlike ve ashâbike yâ Resulellâh, sübhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yesifûn ve selâmün alel mürselîn, ve sallallahü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîne.

Anlamı

Salâtü selâm senin üzerine olsun ey yaratılanların en yücesi. Salâtü selâm senin üzerine olsun ey yaratılmışların en nurlusu, ey dertlilerin dermanı, Salâtü selâm senin üzerine olsun ey âcizlere yardımcı olan, Salâtü selâm senin üzerine olsun ey azların hazinesi, Salâtü selâm senin üzerine olsun ey dalâlette olanların hidayet rehberi, halbuki onlar nefislerine zulmetmiş olarak geldikleri halde, yine Allah’a tövbe ve istiğfar ediyorlar, peygamber de onlar için Allah’tan mağfiret diliyor, çünkü onlar Allah’ı tevbeleri kabul eden ve rahmeti bol olan olarak biliyorlar. Sen en güvenilir olan Allah’ın Resulüsün, ey Allah’ın Resulü, benim için Allah’tan şifa dile, çünkü şifayı veren Allah’tır. Salâtü selâm senin üzerine Âl ve Ashabının üzerine olsun, ey Allah’ın Resulü. Senin izzet sahibi Rabbin, onların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen bütün peygamberlere selâm olsun. Âlemlerin rabbi olan Allah’a hamd olsun. Salâtü selâm Efendimiz Muhammed’in ve onun Âl ve Ashabının üzerine olsun.