Berat Gecesi Okunacak Dualar

Berat Gecesi’nde Okunacak Dua (1)

Duanın Okunuşu

Allahümme eûzü bike min ibâdike ve eûzü bike bi rıdâke min sahatike ve eûzü bike minke celle vechüke lâ uhsî senâen aleyke, ente kemâ esneyte alâ nefsike.

Anlamı

Allah’ım! Kullarının (fenalıklarından) Sana sığınırım. Senin gazabından rızana (rahmetine) sığınırım. Ve yine Senden Sana sığınırım. Ben Seni hakkıyla methetmekten âcizim. Sen Seni övdüğün, methettiğin gibisin

Berat Gecesi’nde Okunacak Dua (2)

Duanın Okunuşu

Allahümme yâ zel minne velâ yümen aleyhi yâ zel celâli vel ikrâm. Yâ zet tavli vel in’âm lâ ilâhe illâ ente zahra’ll-âcibîn ve câre’l müstecirîne ve emân el- Hâifîn. nnAllahümme in künte ketebtenî indeke fî ümmi’l kitâbi şakiyyen ev mahrûmen ev matrûden ev mukattiran aleyye fi’r rızkı femhu. Allahumme! bi fadlike şekâveti ve hırmânî ve iktâra rızkî ve esebtenî indeke fî ümmil kitâbi saîden merzûkan müvaffikan lilhayrâti fe inneke kulte ve kavlukel hakku fî kitâbikel münezzeli alâ lisani nebiyyikel mürseli yemhullâhu mâ yeşâu ve yüsbit ve indehu ümmul kitâbi.nnİlâhî! bitecelliyil a’zami fî leyletin nısfimin şa’bânel mükerremetilletî yüfriku fîhâ küllü emrin hakîm. Ve yübramu en tekşefe annâ minel belâi mâ na’lemu vemâ ente bihi a’lemü inneke entel e’annel ekramu ve sallallahu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

Anlamı

Ey Allah’ım!nnEğer beni, nezdindeki kitabın esasında (Levh-i Mahfuz) şakî, yahut mahrum yahut rahmetten kovulmuş ve dar bir geçim yazdıysan onu sil.nnEy Allah’ım!nnÂsiliğimi, mahrumiyetimi ve rızkımın darlığını lütfunla yanındaki kitabın esasında, said rızıklandırılmış, hayra muvaffak olmuşlardan kıl.nnÇünkü Sen gönderdiğin peygamberin diliyle (asm), indirdiğin kitapta dediğin haktır ki o da şudur: “Allah dilediğini siler, dilediğini sabitleştirir. Kitabın esası onun yanındadır.”nnİlâhî!nnŞerefli Şaban’ın yarısı gecesinde büyük tecellinle her hikmetli iş ayrılır. Bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz, fakat senin bildiğin belâların bizim üzerimizden kaldırılmasını kesinleştir. Şüphesiz Sen en büyük ve cömertsin. Efendimiz Muhammed’in Âline ve Ashabına Allah’ın salât ve selâmı olsun.

Berat Gecesi’nde Okunacak Dua (3)

Duanın Okunuşu

Sübhanallahi velhamdülillahi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm

Anlamı

Allah’ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz, bütün hamd ve sena, minnet ve şükür Allah’a mahsustur. Allah en büyüktür. Günahlardan kaçınma, iyiliklere kuvvet verme, ancak yüce ve büyük olan Allah’ın yardımıyladır. (10) 14 defa salât-ı münciye okunu