Hüznü Gidermek İçin Okunacak Dualar

Hüznü Gidermek İçin Okunacak Dua (1)

Duanın Okunuşu

Allahumme inn îabdüke vebni abdike vebni emetike, nâsiyetî biyedike, mazin fiyye hükmüke adlün fiyye kazâüke, es’elüke bikülli ismin hüve leke semmeyte bihi nefseke, ev enzeltehü fi kitâbike, ev allemtehü ahaden min halkike, ev’iste’serte bihi fi ilmi’l gaybi, inneke entec’alel Kur’ane rabîa kalbı ve hüre sadrî ve cilde gammî ve zihâbe hüznî.

Anlamı

Ya Allah, ben şüphesiz senin kulunum ve cariyenin oğluyum, ömrüm, vücudum senin kudretindedir. Hakkımda olan hükmün katidir, hakkımda icra buyurduğun kazan adaletlidir. Kendi varlığını isimlendirdiğin, Kur’ân-ı Mübîn ’de açıkladığın, âbidlerinin birisine bildirdiğin yahut gaybî ilminden bildiğin güzel isimlerinin hürmetine; Kur’an-ı Mübîn ’in, kalbimin baharı, göğsümün ışığı, sıkıntı ve kasavetimin cilâsı, mihnet ve meşakkatlerimin yok olmasına sebep olmasını Senden isterim.

Hüznü Gidermek İçin Okunacak Dua (2)

Duanın Okunuşu

Ya ganiyyü, entelganiyyü enelfakîrü men lil fakrı sivâke. Yâ azîzü entel azîzü ve enezzelîlü men lizzelîli sivâke. Yâ kaviyyü entel kaviyyü ve enez-zaifü men lizzaîfi sivâke. Yâ kâdiru entel kâdiru ve enel âcizü men lil âcizi sivâke. Lâ ilâhe illallahu Muhammedun Resûlullahi Sallallahu aleyhi ve alâ âlihi ve ashabihi ve ezvâcihi ve ehli beytihi bükreten ve asîlâ, ve salli ve sellim. Allahumme aleyhi ve alâ ebihi İbrahime halîlike ve Davûde halîfetike ve Musa kelîmike ve İsa rûhike ve İshâka zebîhike, ve alâ cemii ihvânihim minel enbiyâi ve mürselîne, velhamdülillahi Rabbil âlemine.

Anlamı

Bu mübarek duâ insanın hüznünü, elemini giderir. Ayrıca insana zelil ve muhtaç olduğunu bildirir. Bir çok peygamberlerin manevî desteklerini ister. İç ve dış sıkıntılar için okunan yegâne duâlardan bir tanesidir. Büyüklerimiz bu duâya çok devam eylemişlerdir. Bizler de aynı onlar gibi bu duâya devam eylememiz menfaatimiz icabıdır. Hem sebeplere yapışacağız, hem de böyle kıymetli duâlarla Rabbımıza yalvaracağız. Ağlamayan çocuğa meme yoktur, derler. Bu çok yerinde bir sözdür. Gemi karada yürümez. Pilav kendiliğinden pişmez. Duâ yapmadan nimet bulunmaz.v