Sıkıntı Anlarında Okunacak Dua

Duanın Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim. İlâhî, bi ahassi sıfâtike, ve bi izzeti celâlike, ve bi a’zemi esmâike ve bi ismeti enbiyâike, ve bi nûri evliyâike ve bi demi şühedâike, es’elüke ziyâdeten fi’l-ilmi ve tevbeten kable’l-mevti ve râheten inde’l-mevti ve mağfireten ba’de’l-mevti ve necâten minennâri ve duhûlen fi’l-Cenneti ve âfiyeten fi’d-dünyâ ve’l-âhirati, bi rahmetike yâ erhamerrahimîn. İlâhî bi hakkı Hüseynin ve ehîhi ve ceddihi ve ebîhi ve ümmihi ve benîhi, hallisnî mimma ene fihi, bi rahmetike yâ erhamerrahimîn.

Anlamı

lâhî, sıfatlarının özü ve Celâl sıfatının azameti ile duamı kabul buyur. İsminin yüceliği, nebilerinin korunmalarının hakkı, velîlerin nuru hasebi ile, şehitlerin kanları hakkı için dilediğimi kabul buyur.,n“İlmimi fazlalaştır. Ölmeden evvel tövbemizin kabulünü, ölüm anında rahatlığı, ölümden sonra mağfiretimi, Cehennemden kurtuluşumu ve Cennete girişimi, dünya ve ahirette âfiyette daim oluşumu rahmetinle isterim, ey merhamet edicilerin en merhametlisi.,n“Allah’ım; Hz. Hüseyin, kardeşi, dedesi, babası, evlâtları hakkı için; beni bulunduğum sıkıntıdan kurtar, rahmetinle beni esirge; zira Sen merhamet edicilerin en merhametlisisin.